فن آکسیال سیلندرى EcoVent

ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺑﻮده و ﺑﺪﻧﻪ آﻫﻨﻰ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ رﻧﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﮓ زدﮔﻰ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻼس F ﺑﻮده و درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻦ IP55 اﺳﺖ.

اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎى ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل دور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

جهت سفارش محصول با ما تماس بگیرید

شناسه محصول: CAF دسته: , برچسب: , ,