خدمات لاله زار سنتر

 

طراحی، ساخت و اجرای انواع پروژه های تابلو برق

تابلو برق کنترل فاز، آتش نشانی، امرجنسی، کنترل فاز، توزیع